22 TNB Cuadrante Masculino B

Sabado   15-- 12,45     C.B. Criptana  65  ---  J.P.S. Albacete  52 
Domingo 16-- 01,00     C.B. Minaya  62  ---  Adosaitis team  73

FINAL

16:00   C.B. Criptana 95  ---  Adosaitis Team  100    

Minaya - Albacete
© CB Minaya 2018
BE 2.8.0.0